Mesafeli Satış Sözleşmesi

page1image65003968

Madde 1: TARAFLAR

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

page1image65003392 page1image65003200

1.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve ALICI arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını

page1image65010304

okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan

bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

1.3 İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde

sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme

yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 2: TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI ’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI ‘ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve Alıcı’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

Madde 3: SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1 ALICI, Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

3.3 ALICI sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

3.4 Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını,

page1image64835904

ve taahhüt eder.

1.2 ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) ‘SATICI’ ; (sözleşmede

page1image64835136 page1image64858240page1image64859584 page1image64871168page1image64867328 page1image64865216page1image64975040

3.2 Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler

page1image64966976 page1image64924544page1image64925312 page1image64919744

menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
3.5 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik

page2image64557184

hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

page2image64557376

(“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI

yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde

yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

Madde 4: SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

4.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.rnoir.co alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı

belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Satıcı’nın Unvanı: __________ Satıcı Vergi No: __________

Satıcı’nın E-posta Adresi: __________

Madde 6: ALICI BİLGİLERİ

Alıcı’nın Telefonu:

Alıcı’nın E-Posta Adresi:

Madde 7: SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Sipariş Veren’in Adı/Soyadı:

Sipariş Veren’in Adresi:

Madde 8: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

8.1 Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya

page2image64557568

İşbu sözleşme hükümleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“Türk Borçlar Kanunu”) hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen

page2image64557760 page2image64557952

Tarafından yapılmıştır.
3.6 İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine

page2image64558144 page2image64558528page2image64559104 page2image64559296

belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlemektedir.

page2image64559488 page2image64559680

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise

page2image64559872 page2image64560064

Madde 5: SATICI BİLGİLERİ

page2image64560256 page2image64560448

Satıcı’nın Açık Adresi: __________ Satıcı Mersis No: __________

page2image64560640 page2image64561024page2image64561216

Alıcı’nın Adı/Soyadı: Alıcı’nın Adresi:

page2image64561408 page2image64561792page2image64562176 page2image64562368

Sipariş Veren’in Telefonu: Sipariş Veren’in E-Posta Adresi:

page2image64562560 page2image64562944page2image64563136

düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

page3image64790592

8.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise

page3image64790784

belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3 İşbu Sözleşme konusu ürünün ya da hizmetin temel nitelikleri, satış bedeli, teslimat ve

ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

Birim Fiyatı (KDV Dahil) […]

İndirim / Kupon […]

Ödeme Şekli ve Planı […]8.4 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Madde 9: ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:
Kargo Ücreti:
Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:
Ödeme Şekli:
Taksit Sayısı:
Alınan Vade Farkı:
Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
Alıcı’nın ödeyeceği ek masraf:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, __________ tarafından ALICI ’dan tahsil edilmektedir.

Madde 10: FATURA BİLGİLERİ

Teslimat Adresi: [ALICI_ADRESI]Teslim Edilecek Kişi: [FATURA_TAM_AD_UNVANI} Fatura Adresi: {FATURA_ADRESI}

Madde 11: TESLİMAT

11.1 Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda,

işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit

edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz

page3image64792320 page3image64792512

Ürün Kodu ve Adı […] Adet […]

page3image64792704 page3image64792896

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli […] Kargo Ücreti […]

page3image64793088 page3image64793280

Toplam Sipariş Bedeli (KDV Dahil) […] Sipariş Tarihi […]

page3image64793472 page3image64794240page3image64794432

günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI ’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki

page3image64783296 page3image64795008

Alıcı’nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
11.2 Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için

page3image64795968
page4image64796928

olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş

page4image64539456

kabul edilir.

11.3 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde,

Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 14 (on dört) iş günü içinde Alıcı’ya yazılı olarak

11.4 Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim

edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 12: ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

12.1 Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres,

banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim

yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.4 Ürün veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan

gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

12.5 ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri

sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim tarafından ürüne ait Fatura iade edilmelidir.

tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte

kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi

page4image64539648 page4image64539840

veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) iş günü içinde Alıcı’ya iade eder.

page4image64540032 page4image64540416page4image64811200 page4image64811008

ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde

page4image64810816
page4image36941744

Açıklamalı [IB1]: 12.1 ile bir mi olmalı kontrol edilecek.

12.2 Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle

page4image64812736 page4image64813888

siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

page4image64814080 page4image64814464

12.3 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya

page4image64814656 page4image64800256page4image64807936

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç)

page4image64771328 page4image64772096page4image64772288

üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla SATICININ, ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu

page4image64772480 page4image64772672

faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
12.6 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,

page4image64773056 page4image64770944

alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve ALICI

page4image64540608 page4image64540800

12.7 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı

page4image64540992
page5image64542144

kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup,

page5image64541952

söz konusu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal

etme hakkını haizdir.

12.8 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin

hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının

Madde 13: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

13.1 Satıcı, Sözleşme konusu ürünü tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz,

göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2 Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak

şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve

fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

13.3 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması

sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu

ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4.1 ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile

13.4.2 ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem

page5image64542528 page5image64542720

gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

page5image64542912 page5image64543104

12.9 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm

page5image64543296 page5image64543488

12.10 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının

page5image64543680 page5image64543872

hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

page5image64544064 page5image64544448page5image64544640

siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde teslim etmeyi, ürün veya hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni

page5image64544832 page5image64545216page5image64545600 page5image64545792

halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

page5image64545984 page5image64546176

13.4 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir

page5image64546368 page5image64546752page5image64546944

değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

page5image64547136 page5image64547328page5image64547520

ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün

page5image64547712 page5image64547904page5image64548096

13.4.3 ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın

page5image64548288
page6image64783680

süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

page6image64783488 page6image64785024

13.5 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya

page6image64784256

başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla

Madde 14: ALICI’NIN CAYMA HAKKI

14.1 Alıcı, mesafeli sözleşmesinin ürün satışına ilişkin olması durumunda, hiçbir hukuki ve

cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürün teslimine ilişkin hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde

düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış

E-posta: hello@rnoir.co
14.3 Alıcı’ya ya da Alıcı ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün

faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan

kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. edilir.

aracına uygun bir şekilde ve herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde,

Alıcı’ya iade edecektir.

page6image64783872

konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

page6image64784064 page6image64785408page6image64784448

sözleşmelerde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcı’ya bildirmek şartıyla sözleşmeden cayma

page6image64784832 page6image64785792

de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Alıcı’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

page6image64785984 page6image64785216

14.2 Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’de

page6image64786176 page6image64786368

olması şartıyla Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya elektronik posta ile verilen beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir.

page6image64786752 page6image64786560

Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Açık Adres: __________

page6image64787136 page6image64787520page6image64787904

gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,

page6image64787712 page6image64788288

hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre

page6image64788096 page6image64788672

(yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına

page6image64788480 page6image64788864

sorumludur. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun

page6image64789056 page6image64789248

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal

page6image64789440 page6image64789632

14.4 Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’nın ilgili ürüne ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme

page6image64789824

14.5 Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan

kargo şirketi ( web sitesinde seçenekli olarak belirtilmiştir ). Cayma hakkının kullanılması belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde,

ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, satın alınan ürüne ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı

Madde 17: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir.

17.2 Her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul,

gradyan ve solid renk tonları ile her türlü grafik tasarım, illüstrasyon, çizim, tasarım ve beyan eder.

ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. ALICI tarafından

page7image64794048 page7image64793856

halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de

page7image64794624 page7image64794816

iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Madde 15: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

page7image64795392 page7image64795200

Alıcı, Yönetmelik uyarınca aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

page7image64795776

• Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim parçaları, mayo ve bikini altları, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık

page7image64795584 page7image64796544
  • Alıcı’nın istekleri veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler,

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

page7image64796352 page7image64796736page7image64797504

sözleşmeler.
• Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan

page7image64797312 page7image64797696

Madde 16: SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

page7image64798464 page7image64798272

altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

page7image64821824 page7image64831488page7image64849408

17.1 ALICI , kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka

page7image64866752 page7image64870784page7image64864832

beyan ve taahhüt eder.

Madde 18: FİKRİ MÜLKİYET

page7image64865792 page7image65009728

18.1 ALICI , Satıcı tarafından üretilen ürünlerin tasarımlarında kullanılan özel tasarım tekniklerinin, doku, desen, tasarım, çizim, tasarım elementleri (ikon, düğme vb.), stiller,

page7image64983744 page7image64985664

eserlerin tasarımında kullanılan öğelerin ve Site’de satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve

page7image64986240 page7image64976384

18.2 Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara

page7image64951168
page8image64750144

satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz,

page8image64750336

türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından

Madde 19: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ’ne, söz konusu

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

Madde 19: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle olarak telakki edilir.

başvuruda bulunarak, işbu Sözleşme’nin nüshasına erişimini Satıcı’dan talep edebilir.

SATICI ALICI

SARA BOZOĞLAN
Yenişehir,Mersin page8image64750528[…]

page8image64750720

ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai

page8image64750912 page8image64751104

Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

page8image64751296 page8image64751488

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü satın aldığı veya

page8image64751680 page8image64751872

değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

page8image64752064 page8image64752256

yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

page8image64752448 page8image64752640

yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk

page8image64752832 page8image64753024

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

page8image64753216 page8image64753600page8image64753792

akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları

page8image64753984 page8image64754176

İşbu Sözleşme metni, onaylanmasının hemen akabinde Satıcı’nın iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı dilediğinde _hello@rnoir.co _e-mail adresine göndereceği bir talep ile

page8image64754368 page8image64754560 page8image64754944page8image64755136

Piri reis mah. 1120 sokak Florya APT Kat :3 Daire:7